New Regulars 03 Army Green
 

Post-Soviet area visualised by Aleksey Kondratyev


Words: Thisispaper
Photography: Aleksey Kondratyev